Fundusze unijne Fundusze unijne

Projekty mogą uwzględniać wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych (© Waldemar Wylegalski)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Fundusze Unijne. Wykluczenie społeczne to poważny problem w całej Europie. W 2011 roku poniżej granicy wykluczenia żyło 1/4 obywateli Unii Europejskiej. Sam problem jest złożony. Wykluczenie bowiem to nie tylko ubóstwo, ale też problem z uczestnictwem w życiu zbiorowym, dostępem do różnego rodzaju instytucji czy korzystaniem ze swoich praw.

Przyczyn wykluczenia jest na ogół wiele . Choć ubóstwo jest jednym z najpoważniejszych jego źródeł, to nie jedynym. Zagrożeniu wykluczeniem sprzyja także niepełnosprawność lub przewlekłe choroby czy brak wykształcenia oraz przynależność do określonych grup etnicznych.
Fundusze unijne. Wsparcie i pomoc w ramach lokalnej społeczności mogą skutecznie zapobiegać wykluczeniu

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku w naszym województwie zagrożonych wykluczeniem było 23,7 proc. mieszkańców. Ich włączenie społeczne to kwestia nie tylko poprawy indywidualnego bytu, ale także obniżenia kosztów społecznych związanych z tym zjawiskiem.

Fundusze unijne - dla dziecka i opiekuna
W konkursie na projekty dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne do podziału jest 17 867 269 zł.

Projekty konkursowe mogą dotyczyć bardzo szerokiego zakresu działań, zawsze jednak ich zasadniczym celem powinien być pełniejszy udział uczestników w życiu społecznym i gospodarczym.

Jedną z grup projektów są te poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych itp.). W tej grupie mogą znaleźć się między innymi projekty przewidujące działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Jak wynika z zeszłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku, proces ten zbyt często kończy się porażką. Z badanych przez NIK tysiąca osób 14 proc. wychowanków przerwało proces usamodzielnienia, 23 proc. korzystało z pomocy społecznej, 31 proc. zarejestrowało w Powiatowych Urzędach Pracy. NIK wskazuje, że tzw. opiekunowie usamodzielnienia, których zadaniem jest pomóc młodym ludziom w przejściu tego procesu, często nie wypełniają właściwie swojej roli. Wszelkie działania więc, które sprawiłyby, że wychowankowie rodzin zastępczych i instytucji będą radzić sobie w samodzielnym życiu lepiej, są więc bardzo pożądane.
Fundusze unijne. Środki EFS umożliwią zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

O przyznanie wsparcia mogą także rywalizować projekty obejmujące działania prewencyjne, które ograniczą liczbę dzieci powierzanych pieczy zastępczej.

Druga grupa projektów to projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Z jednej strony mogą być to działania na rzecz osób niesamodzielnych, które umożliwią im funkcjonowanie bez stałej opieki (takie jak np. likwidacja barier architektonicznych, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu, usługi dowożenia do miejsca pracy, dostarczania posiłków itp.), usługi asystentów, z drugiej - służące także ich opiekunom faktycznym. Są to m.in. zarówno szkolenia, poradnictwo, jak i tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego i całodobowego, jak również usługi asystenckie, które dzięki zastąpieniu opiekunów w opiece nad osobą niesamodzielną pozwoliłyby im podjąć naukę lub pracę.

Możliwe przy wsparciu unijnym, stworzenie m.in. miejsc całodobowego krótkookresowego pobytu dla osób niesamodzielnych w wielu przypadkach pozwoliłoby ich opiekunom pozałatwiać konieczne sprawy, a także po prostu zregenerować siły.

-Takie miejsca i usługi byłyby bardzo potrzebne - przyznaje Izabela Synoradzka, wicedyrektor poznańskiego MOPR. - Trzeba pamiętać, że opieka nad osobami z niepełnosprawnościami czy starszymi w domu to dla podatnika znacznie niższy koszt niż opieka instytucjonalna. Opiekunowie więc powinni mieć możliwość zregenerowania sił i powierzenia swojego podopiecznego na jakiś czas innym. Obecnie nie ma takich usług w standardzie. Oczywiście, w dramatycznych sytuacjach, gdy np. opiekun musi pójść do szpitala, znajdujemy rozwiązania, ale w systemie jest luka. Byłoby bardzo dobrze, gdyby choć częściowo udało się ją wypełnić - podkreśla.

Fundusze unijne - droga do samodzielności
Kolejny typ projektów, o których dofinansowanie można się starać w ramach konkursu, to te związane z rozwojem mieszkalnictwa wspomaganego. Może to być np. tworzenie miejsc w już istniejących lub nowych mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W mieszkaniach wspieranych jest też możliwe tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.

Projekty mogą obejmować także tworzenie miejsc w mieszkaniach chronionych, przeznaczonych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami czy usamodzielniających się, np. po opuszczeniu rodzin zastępczych, domów dziecka, ośrodków wychowawczych itp.

Uzupełnieniem wymienionych wcześniej typów projektów mogą być i takie, które przez dostarczenie odpowiednich narzędzi zwiększą potencjał lokalnych usługodawców i społeczności lokalnych do świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.

O możliwość realizacji projektów mogą być podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, państwowe jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Minimalny wkład własny w projekty to 5 proc. kosztów kwalifikowanych.

Fundusze unijne - wniosek nie tylko online
Wnioski konkursowe należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem
lsi.wielkopolskie.pl od 14 do 25 marca 2016 do godz. 15.30.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych od jego złożenia elektronicznie do sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.Zostaw e-mail, a my dostarczymy Ci najświeższych informacji


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!