Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Materiał informacyjny Gminy Sieraków
Udostępnij:

Sieraków, dnia 12.08.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ) oraz uchwały nr XXXI/222/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 205/8, Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie jak niżej:

 1. Nieruchomość gruntowa położona jest w Sierakowie i stanowi niezabudowaną działkę gruntową nr 205/8 o powierzchni 0,3536 ha.

 2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KW PO2A/00028313/5 Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie i jest wolna od wszelkich obciążeń.

 3. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budowę dwóch domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
  Dla nieruchomości brak jest obecnie opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

 4. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej a także znajduje się w bliskim zasięgu mediów: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

 5. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę - 175.000,00 zł. netto
  Do wylicytowanej w przetargu ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
  Ustalone wadium wynosi - 18.000,00 zł.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 1.750,00 zł.

 6. Ogólne warunki przetargu.

  a/ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  - wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Sierakowie nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „Wadium na nieruchomość w Sierakowie dz. nr 205/8”.

  Wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. na wskazane przez organizatora przetargu konto bankowe.

  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sieraków.
  - okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

  Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

  Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej.

  - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z: warunkami przetargu, lokalizacją nieruchomości w terenie oraz warunkami zabudowy i zagospodarowania wynikającymi z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone lub przekazane na wskazane konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  c/ Ustalona w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega wpłacie w całości na konto Urzędu Gminy Sieraków nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie w terminie co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zawarcia umowy notarialnej.

  d/ W przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Sieraków.

  e/ Koszty zawarcia umowy notarialnej wraz z założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.

  f/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że chociażby jeden z nich zaproponuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość minimalnego postąpienia.

  g/ Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

  h/ Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnej i uzasadnionej przyczyny.

 7. Dodatkowe informacje o przedmiotach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sieraków w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 19, lub telefonicznie pod numerem (61) 295-58-75 lub (61) 29 53 011 w. 875.

 8. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieraków przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter).

Dodaj ogłoszenie