Burmistrz Międzychodu z dniem 01 marca 2021 r. ogłasza II ustny przetarg ograniczony

Materiał informacyjny Gminy Międzychód

Międzychód, 01 marca 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2020 poz. 1698)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 pokój 304
w dniu 13 kwietnia 2021 r. od godz. 11 00 . Pierwszy przetarg odbył się 18 lutego 2021 r.

OGRANICZENIA : Sprzedaż będzie dokonana na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Termin pisemnego zgłoszenia w przetargu upływa z dniem 06 kwietnia 2021 r. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 07 kwietnia 2021 r. Brak pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu uniemożliwia możliwość wzięcia udziału w przetargu.

Kolejnym warunkiem przystąpienia do przetargu ograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości j.w. na konto Urzędu Miasta i Gminy w banku PKO Bank Polski S.A. nr 95 1020 4027 0000 1802 1219 3944 do dnia 07 kwietnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Wpłacone wadium przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca . Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pokój nr 308, tel. 957488100 wew. 313. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

Dodaj ogłoszenie