Czas na kolejną edycję konkursu fotograficznego: Zgłoś swój udział w "Przebudzenie Wiosny 2019"

Jakub Zachciał
Jakub Zachciał
Konkurs fotograficzny "Przebudzenie Wiosny" 2019 Archiwum organizatora konkursu
Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego corocznie organizowanego przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Bibliotekę Publiczną - "Przebudzenie Wiosny". Zapoznaj się z regulaminem i zgłoś swój udział. Zobaczcie zdjęcia z zeszłorocznej edycji konkursu.

POBIERZ: REGULAMIN

POBIERZ: KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin: Ogólnopolski Konkursu Fotograficzny "Przebudzenie Wiosny" 2019

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

UCZESTNICY

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zajmujących się fotografią amatorsko.
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe i gimnazja,
b) II kategoria wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

ZASADY KONKURSU

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone max 3 fotografie.
2. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, minimalnej rozdzielczości 2000px na dłuższym boku zdjęcia oraz maksymalnej wielkości pliku 15 MB.
3. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, (kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii organizator ma prawo poprosić autora o przedstawienie pliku źródłowego danego zdjęcia. Jeżeli autor nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.
4. Zdjęcia należy przesłać w plikach JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora, jego imię i numer kolejny zdjęcia (np. nowak ewa 1, nowak ewa 2), wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora) oraz potwierdzeniem dokonania wpłaty na adres przebudzeniewiosny@ckie.kwilcz.pl najpóźniej do 26 kwietnia 2019 roku.
5. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe’ - 10 złotych. Płatność powinna zostać dokonana na konto KCKiEoBP: 71 9082 0005 4203 4151 2000 0010 (tytuł przelewu: “Przebudzenie wiosny”). Adres: Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 64-420 Kwilcz.
6. Podpisaną kartę zgłoszenia należy również przesłać pocztą na adres Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 64 – 420 Kwilcz najpóźniej do 26 kwietnia 2019 roku.
7. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii:
a) co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn.zm.),
b) zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej,
c) zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie.

NAGRODY

1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000,00 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 10 maja 2019 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
4. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 24 maja 2019 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

UWAGI KOŃCOWE

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: biuro@ckie.kwilcz.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.) przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Przebudzenie Wiosny”, w tym opublikowania informacji o wynikach konkursu i laureatach – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b.) dane laureatów będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c.) archiwizacji zdjęć w bazie zdjęć na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu niezbędnym dla wykonywania przez organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do przyznania i wypłaty nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wypłatę nagrody.

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu „Przebudzenie Wiosny”
a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;
c). najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d). nadawanie internetowe;
e). równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
g). wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
h). publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;
i). wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
j). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;
3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: przebudzeniewiosny@ckie.kwilcz.pl
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

W czerwcu zapłaciliśmy w sklepach mniej niż w maju

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie