Ogłoszenie Wójta Gminy Kwilcz

Materiał informacyjny Gminy Kwilcz
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39, w związku z art. 46 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwilcz uchwały nr XXX/251/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 4/5, 2/4, 9/30, 42/10 obręb Orzeszkowo, gmina Kwilcz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, pok. 2, w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 22.12.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kwilcz.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane powszechnie „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

               W celu przybliżenia Pani/Panu tematyki związanej z RODO, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najistotniejszych pojęć, zdefiniowanych i występujących w przepisach RODO oraz użytych w dalszej części niniejszej informacji.

               Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

               Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (podejmuje zatem istotne decyzje związane z przetwarzaniem danych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO).

               Jednocześnie z uwagi na treść art. 13 RODO, który ustanawia po stronie administratora danych szczególny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przez ADO przetwarzane, poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych:

               Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kwilczu jest: Wójt Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kwilczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu [email protected].

Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kwilcz – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Kwilcz;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kwilcz;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kwilcz przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kwilcz.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowanie na podstawie tych przepisów;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kwilcz o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kwilcz uchwały nr XXX/250/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz, dla działek nr ewid. 4/5, 2/4, 9/30, 42/10, obręb Orzeszkowo.

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest udostępniona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kwilcz, w godzinach przyjmowania interesantów.

Każdy ma prawo składać wnioski do wyżej wymienionej częściowej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kwilcz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 22.12.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kwilcz.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane powszechnie „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

W celu przybliżenia Pani/Panu tematyki związanej z RODO, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najistotniejszych pojęć, zdefiniowanych i występujących w przepisach RODO oraz użytych w dalszej części niniejszej informacji.

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (podejmuje zatem istotne decyzje związane z przetwarzaniem danych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO).

Jednocześnie z uwagi na treść art. 13 RODO, który ustanawia po stronie administratora danych szczególny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przez ADO przetwarzane, poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kwilczu jest: Wójt Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kwilczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu [email protected]

Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kwilcz – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Kwilcz;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kwilcz;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kwilcz przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kwilcz.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowanie na podstawie tych przepisów;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowan

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Przejdź na stronę główną Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie