OGŁOSZENIE

Materiał informacyjny Gmina Chrzypsko Wielkie
Udostępnij:

WÓJT GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie (uchwała intencyjna nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r.)
Ww. projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie o godzinie 15:00, w sali nr 10.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerem telefonu: 690-844-011 w godz. 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, w terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie.
Uwagi złożone po ww. terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt
mgr inż. Edmund Ziółek

Dodaj ogłoszenie