Przetarg z Gminy Międzychód

Materiał informacyjny Gminy Międzychód

Międzychód, dnia 15.01.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.,) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2020 poz. 1698. ) Burmistrz Międzychodu z dniem 15 stycznia 2021 r. ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzychód .

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. od godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości j.w. na konto Urzędu Miasta i Gminy w banku PKO Bank Polski S.A. nr 95 1020 4027 0000 1802 1219 3944 do dnia 25 lutego 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Wpłacone wadium przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca . Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, pokój nr 308, tel. 957488100 wew. 313. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu.

Dodaj ogłoszenie