Sieraków. Jest plan połączenia biblioteki i centrum kultury

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieraków
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Sieraków radni podejmowali uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Sieraków w Sierakowie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy głosowali „za” połączeniem obu placówek w jedną instytucję. Jest to uchwała intencyjna, a w wyniku planowanego połączenia instytucji, powstałaby jedna samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, Edukacji i Biblioteka Publiczna w Sierakowie, w ramach której działać będzie Biblioteka Publiczna w Sierakowie wraz z jej filią oraz Sierakowski Ośrodek Kultury wraz ze swymi dotychczasowymi strukturami.

Aby do ostatecznego połączenia doszło, swoją opinię wydać musi Krajowa Rada Biblioteczna oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Ponadto zgodę na takie działanie musi wyrazić minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jak w uzasadnieniu do projektu uchwały poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Góźdź, istotne dla całego przedsięwzięcia jest usprawnienie działalności podległych jednostek, podniesienie jakości oferowanych usług, zwiększenie możliwości organizacyjnych, zaplecza lokalowego, kadrowego i technicznego. Połączenie instytucji uprości strukturę zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Pojawią się też oszczędności związane z kosztami administracyjnymi i technicznymi obu instytucji.

- Ponieważ zmienia się rola bibliotek we współczesnym świecie – z typowych wypożyczalni książek stają się miejscem docierania do najróżniejszych informacji, miejscem kształtowania gustów literackich oraz odnajdywania pasji, zwłaszcza przez najmłodszych czytelników, stają się też ośrodkami popularyzacji wiedzy i krzewienia kultury, biblioteka musi porzucić swój pasywny wizerunek i stać się centrum kulturowej integracji, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, animować aktywność młodszych i starszych, a także rozszerzać zakres swojej działalności, jej formy i metody. Tak zorganizowana biblioteka wpisze się w zamysł kulturowego rozwoju gminy. Ponadto, połączenie obu instytucji pozwoli na elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby w zakresie kultury. Połączenie sił pracowniczych i środków finansowych lepiej wpłynie na działania podejmowane w obszarze kultury, w tym czytelnictwa – czytamy w projekcie uchwały.

O finale sprawy poinformujemy.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie