Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Materiał informacyjny Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim była możliwa dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020.
Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną w Chrzypsku Wielkim była możliwa dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020.
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach czarnkowsko- trzcianeckim, szamotulskim i międzychodzkim

17,5 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, szamotulskiego i międzychodzkiego. Ponad 7,5 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Gmina Krzyż Wielkopolski wybudowała drogę w miejscowości Brzegi, a gmina Lubasz drogę gminną na odcinku Antoniewo-Krucz. Przebudowano ulicę Słoneczną w miejscowości Śmieszkowo w gminie Czarnków oraz ulicę Nową w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie w gminie Drawsko. Miasto i Gmina Szamotuły zmodernizowało ulicę Jeziorną w Pamiątkowie, a w Chrzypsku Wielkim zbudowano drogę gminną wraz z kanalizacją sanitarną oraz przebudowano drogę w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu i urządzeniami towarzyszącymi. Dofinansowanie w wysokości 2,2 miliona złotych powiat międzychodzki przeznaczył na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łężeczki- Białokosz- granica powiatu szamotulskiego.

W 2019 r. wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał kolejne umowy z beneficjentami PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji drogowych. Środki unijne uzyskała gmina Czarnków z przeznaczeniem na przebudowę ulic Różanej, Pocztowej, Parkowej i Akacjowej w Kuźnicy Czarnkowskiej oraz gmina Lubasz z przeznaczeniem na przebudowę ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem.

Na obszarze północno-zachodniej wielkopolski, przy wsparciu funduszy z PROW 2014-2020, realizowane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Chrzypsko Wielkie wykonała już budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Chrzypsko Wielkie do miejscowości Charcice oraz budowę sieci wodociągowej z miejscowości Białokosz do miejscowości Gnuszyn. W 2020 roku podpisane zostały kolejne umowy tego typu. Gmina Kwilcz otrzymała fundusze na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu. W miejscowościach Zielonagóra i Stobicko w gminie Obrzycko zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowane oczyszczalnie ścieków. Z kolei gmina Czarnków zbuduje sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn.

Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w regionie rozwija się handel produktami pochodzenia rolniczego. W Szamotułach i Wieleniu przebudowane zostały istniejące targowiska miejskie, natomiast w Chrzypsku Wielkim wybudowano nowy obiekt tego typu.

W gminie Wieleń objęte dofinansowaniem zostały dwie inwestycje z zakresu inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, dotyczące przebudowy świetlic wiejskich w Folsztynie i Wrzeszczynie.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działa Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania. Dwie gminy powiatu szamotulskiego, Pniewy i Duszniki, należą do LGD KOLD, a trzy kolejne: Wronki, Obrzycko i Ostroróg do Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Obszar działania Puszczy Noteckiej rozciąga się również na wszystkie gminy powiatu międzychodzkiego.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Wartość dotychczas zrealizowanych projektów wynikających z realizacji strategii rozwoju lokalnego to 7,6 miliona złotych, z czego 4 miliony złotych zostało przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwój już istniejących przedsiębiorstw.

Środki rozdysponowane w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego skutecznie pozyskały również gminy oraz stowarzyszenia. W gminie Trzcianka udało się zbudować place rekreacyjne w miejscowościach Łomnica, Biała, Rychlik i Przyłęki oraz park sportowy z urządzeniami do kalisteniki i street workoutu w Trzciance. Gmina Czarnków wybudowała kompleks rekreacyjno- sportowy w Śmieszkowie i kompleks rekreacyjny w Brzeźnie. Słoneczna strefa w Czarnkowskich Łazienkach powstała dzięki staraniom gminy i miasta Czarnków. Na terenie gminy Lubasz zorganizowano miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw. Powiat czarnkowsko-trzcianecki zbudował boisko wielofunkcyjne i siłownię zewnętrzną przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. O środki skutecznie zabiegały również lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Młynkowie przebudowała plac rekreacyjny w swojej miejscowości, a OSP w Tarnówku centrum kulturalno-rekreacyjne. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku wykorzystało otrzymane fundusze unijne na budowę i przebudowę placów zabaw i miejsc rekreacji oraz obiektów małej architektury w Drawsku, Pęckowie i Kwiejcach Nowych. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek zbudowało siłownię zewnętrzną przy placu zabaw w Kuźnicy Czarnkowskiej. Stowarzyszenie „Ziemia Wieleńska” utworzyło Mobilną Izbę Pamięci Ziemi Wieleńskiej, a Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury z Lubasza zbudowało Street Workout Park w Lubaszu. Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Pęckowo wykonał ściankę treningową do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie. W powiecie szamotulskim powstały ogólnodostępne siłownie zewnętrzne oraz bieżnia lekkoatletyczna, a także skocznia przeznaczona do skoku w dal. Place zabaw powstały w gminie Obrzycko i w miejscowości Szklarnia w gminie Wronki. Gmina Ostroróg postawiła na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Mormin, natomiast gmina Wronki wybudowała ścieżkę rekreacyjną wzdłuż rzeki Warty. W gminie Pniewy przebudowano świetlicę wiejską w Podpniewkach oraz zagospodarowano teren rekreacyjny wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy.

Na terenie gminy Kwilcz wybudowane zostały miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych, doposażono także Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu i rozbudowano świetlicę wiejską w Miłostowie. Gmina Sieraków zrewitalizowała infrastrukturę kulturalną w centrum Kaczlina, wybudowała świetlicę wiejską w Przemyślu, tworząc tym samym nowe centrum rekreacyjno-turystyczne wsi. Gmina Chrzypsko Wielkie zwiększyła atrakcyjność turystyczną obszaru montując elementy architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budując wiatę grillową w miejscowości Śródka, z kolei gmina Międzychód przebudowała plażę nad Jeziorem Mierzyńskim. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie fundusze z PROW 2014-2020 wykorzystało na renowację pozostałości północnego skrzydła Zamku Opalińskich w Sierakowie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” dofinansowane zostały granty dotyczące budowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, kultywowania dziedzictwa lokalnego i realizacji inicjatyw integrujących społeczność.

Dodaj ogłoszenie